รางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2014

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120202019 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820172014 >>
Publish Year Conference Award 1
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Evaluation of District Health System (DHS) Developmentin Areas of The National Health Security Office(NSHO), Regain 8", The best award, Health care, ICPH-GMS , Faculty of Public Health, Khon kean University, Thailand, Nov 7 2014