รางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2018

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120202019 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820172014 >>
Publish Year Conference Award 2
2018 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Mao juice (Antidesma sp.) to preventing Streptococcus spp. in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", รางวัลชมเชย, สาขาประมง, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, Aug 31 2018
2018 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Exposure to household incense smoke is associated with Carotid IntimaMedia Thickness (CIMT) in the central city of Sakon Nakhon province, Thailand", Outstanding Oral Presentation Award, Environmemtal and Occupational health, The 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference (APACPH 2017), Yonsei University, South Korea, Aug 18 2018