Award

Award
นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
Branch
-
Doner
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
รางวัลสำหรับนักวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
Received
27 ตุลาคม 2020
Related Link
-