รางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2021

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120202019 >>
Publish Year Output Award 2
2021 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครีมแก้สิว ฝ้า จากไพล เดย์ครีม และ ไนท์ครีม", รางวัลนวัตรกรรมดีเด่น ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2021
2021 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครีมแก้สิว ฝ้า จากไพล เดย์ครีม และ ไนท์ครีม", รางวัลผลงานวิจัยด้านสมุนไพรระดับชาติ (กลุ่มนิสิต), วิทยาศาสตร์สุขภาพ, กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, Dec 24 2021

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820172014 >>