รางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะสาธารณสุขศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120202019 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820172014 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Daily incense use and health effects among ThaiVietnamese community in Sakon Nakhon Province, Thailand", Third Place Award, Global Health Graduate Student Poster Contest , , Association of Pacific Rim University (APRU) 2016 by University of New South Wale, Sydney, Australia., Sep 30 2017