รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2006

119

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

130

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

260

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

10

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2549", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 27 2006
2006 inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,"บุคลากรสายสนับสนุนและมีผลงานดีเด่น (ปขมท)ประจำปี 2548", ด้านวิชาชีพดีเด่น , ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.), Feb 2 2006
2006 inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,"นักวิจัยตัวอย่าง ประจำปี 2549 ของสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ", ด้านสมุนไพร, สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย , Oct 11 2006

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2006 inนายเสกสรร สีหวงษ์,"เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูโดยใช้ระบบไฮดรอลิค", ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 27 2006
2006 inดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องตรวจความผิดปกติของนม U.H.T. บรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย", รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549 (รางวัลชมเชย), เครื่องจักรกลการเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมการเกษตร, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, Feb 26 2006
2006 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"SSS/OLPC", IFIA DIPLOMA, computer science, IFIA, Oct 20 2006

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2006 inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์,inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์,inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ,inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์,"Anther culture of the F1 hybrids and F2 progenies of aromatic Rice (Oryza sativa L.) for the production of doubled haploids with photoperiod insensitive character", รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2006
2006 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์,"Study of Cropping Calendar of Dry-Season Rice using", ประกาศเกียรติคุณ, วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2006
2006 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์,"การใช้สารกสัดจากเจตมูลเพลิงแดงในการควบคุมโรคแคงเกอร์มะนาว", รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีมาก, สาขาพืชผัก, -, Nov 9 2006
2006 inนางสาวสดใส ช่างสลัก,inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์,inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Weed competition in fresh ear corn cultivation", รางวัลที่ 1 การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 29 2006