รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2021

103

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

82

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2021 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์,"Development of edible coating for edible packaging", Best Poster Award, , ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , Apr 9 2021
2021 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Relationship between application rate and droplet deposition sprayed with an unmanned aerial vehicle", รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความคิดสร้างสรรค์, , มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, Mar 26 2021