รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2000

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2000

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2000

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2000

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2000

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2000

2

Award

รางวัล ปี 2000

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2000 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2543", เกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Dec 31 2000

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2000 inดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Applying neural networks for rapid assessment of microbiological of bulk raw milk ", บทความวิจัยดีเด่น, , American Society of Agricultural Engineers (ASAE),USA., Jul 1 2000