รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2004

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

2

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2004 inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,"รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2547", ด้านวิชาชีพดีเด่น , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 30 2004

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2004 inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,"Portable steam distillation unit", รางวัลที่ ๑ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับกระทรวง วิทยาศาสตร์, , มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับกระทรวง วิทยาศาสตร์, Apr 29 2004

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด