รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2005

58

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

40

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

5

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2005 inดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์,"Total Mixed Ration", รางวัลที่ 2, สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมการเกษตร, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Jan 12 2005

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2005 inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์,inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,"A Crtical Review: Status and Trend of Agricultural Education in Thailand", Outstanding Presentation, first runner up, Agricultural and Extension Education, American Association of Agricultural and Extension Education, May 16 2005
2005 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์,inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง,"Detection of nucleopolyhedrovirus of mulberry silkworm, Bombyx mori by PCR technique", รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สาขาพืช , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Feb 1 2005
2005 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์,inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์," “ Some Effects on Datum Temperature for Maturity Application on Fly Ash Concrete” ", Award for for the Best Technical paper, Kasetsart University Symposium, 1 February 2005. , , Kasetsart University , Feb 1 2005
2005 inดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of Non-Destructive Techniques for Detection of the abnormal U.H.t Milk Product (Packed in Brick-Type Packages)", บทความดีเด่น, , สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, Mar 31 2005