Award

Article
เครื่องตรวจความผิดปกติของนม U.H.T. บรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย
Award
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549 (รางวัลชมเชย)
Branch
เครื่องจักรกลการเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมการเกษตร
Doner
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
Class
ชาติ
Received
26 กุมภาพันธ์ 2006
Related Link
-