Person Image

  Education

  • วท.ด. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 3 0 0
  2022 โครงการการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมวัสดุชีวภาพบำบัด (THAiBioGels) ร่วมกับเครื่องมือแพทย์สำหรับการเหนี่ยวนำการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกทดแทนจากระดับห้องปฏิบัติการและสิ่งมีชีวิต (กระต่าย) สู่การต่อยอดทางคลินิก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2021 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารเสริมสภาพพลาสติกสำหรับพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของโคโพลิเมอร์ประจุบวก แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 1 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 คอมพอสิตของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 คอมพอสิทของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาพอลิเมอร์โครงสร้างเชื่อมขวางเพื่อเป็นชีววัสดนาโนคอมโพสิทร่วมกับไบโอเซรามิกแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับการนำไปใช้ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารเสริมสภาพพลาสติกสำหรับพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของโคโพลิเมอร์ประจุบวก แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 6 7 2 0
  2018 คอมพอสิทของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาโคพอลิเมอร์ของพอลิแลคติกแอซิดแบบไม่อิ่มตัว เพื่อเป็นสารเสริมสภาพความแข็งเหนียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2015 พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 2 2 0
  2014 การเตรียมและการประยุกต์ใช้ยางผงสำหรับปรับปรุงสมบัติของปูนสอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2014 โคพอลิเมอร์ฐานคาร์บอกซิเลท แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2014 การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0