การพัฒนาพอลิเมอร์โครงสร้างเชื่อมขวางเพื่อเป็นชีววัสดนาโนคอมโพสิทร่วมกับไบโอเซรามิกแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับการนำไปใช้ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก