คอมพอสิตของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง (ปีที่ 3)