คอมพอสิทของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง (ปีที่ 2)