การพัฒนาโคพอลิเมอร์ของพอลิแลคติกแอซิดแบบไม่อิ่มตัว เพื่อเป็นสารเสริมสภาพความแข็งเหนียว