Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Master of Science (Energy Science, Technology and Policy), Carnegie mellon university, USA, 2554
  • Ph.D.(Materials Science and Engineering), Carnegie mellon university, USA, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 8 2 0 0
  2020 การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การออกแบบและพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากวัสดุท้องถิ่นสำหรับนวัตกรรมลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2019 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์บิสมัทวานาเดตที่มีการเจือด้วยทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงที่มองเห็นได้โดยวิธีการทดลองและการคำนวณ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 9 6 0 0
  2016 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงจากวัสดุเฟอร์โรอีลาสติกสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านพลังงานและเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาอุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริกจากวัสดุที่ไร้สารตะกั่วและไม่มีสมบัติเพียโซอิเล็กทริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์บิสมัทวานาเดตที่มีการเจือด้วยทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงที่มองเห็นได้โดยวิธีการทดลองและการคำนวณ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0
  2009 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2019 ต้นแบบแผ่นพื้นยางไฮบริดสำหรับผลิตไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2018 การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากน้ำทะเลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง BiVO4 ที่เจือด้วยสารเจือสองชนิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2016 ฉนวนจากกาบมะพร้าวสำหรับป้องกันความร้อนและเสียงภายในอาคารเพื่อใช้แทนฉนวนแร่ใยหิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0