ช้อนอัจฉริยะ

Publish Year International Journal 4
2018 exภคินี ศรีละออง, exจิราภรณ์ บัวสกุล, exกิตติพงศ์ ไชยนอก, exบุญธนา วรรณเลิศ, inดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of encapsulated Zn(8-hydroxyquinoline)2(H2O)2 in the pore of BioMOF1 for sensing dissolved oxygen in water", Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2018, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 1-10
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exกรกมล มีสมบัติ, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Sn Concentration on Chemical Composition, Microstructure and Photocatalytic Activity of Nanoparticulate Sn-Doped TiO2 Powders Synthesized by Solution Combustion Technique", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 191-196
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtthadej Kamchaddaskorn, exKritwatchara Wangkhumphai, exRachata Puranasamriddhi, exNicha Sato, "Solution combustion route for synthesizing Co3O4/MWCNTs and Mn2O3/MWCNTs electrodes as glucose sensors", Materials Today:Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 10946-10953
2017 exPranlekha Traiwatcharanon, exKriengkri Timsorn, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Flexible room-temperature resistive humidity sensor based on silver nanoparticles", Materials Research Express, ปีที่ 4, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 085038
Publish Year International Conference 5
2018 inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Highly Sensitive Electrochemical Capsaicin Sensor based on Polyaniline-Derived N-doped Mesoporous Carbon", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018
2017 exYotsarayuth Seekaew, exKriengkri Timsorn, exOnsuda Arayawut, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Adsorption Study of Gas Molecules on ZnO Decorated Carbon Nanotubes", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง ระยอง ประเทศไทย
2017 exOnsuda Arayawut, exAmpaiwan Marutaphan, exKriengkri Timsorn, exYotsarayuth Seekaew, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Stability and Electronic property of Vacancy Defects in Silicon Carbide Nanosheet based on DFTB", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง ระยอง ประเทศไทย
2017 exPranlekha Traiwatcharanon, exGun Chaloeipote, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical sensor based on reduced graphene oxide/PEDOT:PSS/Ag nanocomposites for taste detection", The First Materials Research Society of Thailand International Conference, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, The Empress Convention Center, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exAtthadej Kamchaddaskorn, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Skeletal nickel nanoparticles stabilized by reduced graphene oxide", PACCON 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exSarun Arunragsa, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "ELECTRONIC PROPERTIES OF GRAPHENE QUANTUM DOTS", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย