การออกแบบและพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากวัสดุท้องถิ่นสำหรับนวัตกรรมลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือก