การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

Publish Year International Journal 2
2021 exKornkamon Meesombad, exNicha Sato, exSirapropa Pitiphattharabun, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exS. Boonsalee, exH. Pee, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Zn-doped TiO2 nanoparticles for glutamate sensors", Ceramics International, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 47, สิงหาคม 2021, หน้า 21099-21107
2019 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exBenjaporn Inseemeesak, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of surface modification processes on the adhesion of hydroxyapatite layers coated onto titanium substrates", วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ , ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, หน้า 69-79