การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

Publish Year International Journal 5
2020 exณิชา ซาโต้, exMakito Haruta, exYasumi Ohta, exKiyotaka Sasagawa, exJun Ohta, inนเร ผิวนิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Fe2O3/MWCNTs modified microdialysis electrode for dopamine detection", Materials Research Express, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-8
2019 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, ex Nicha Sato, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrocatalytic Properties of Calcium Titanate, Strontium Titanate, and Strontium Calcium Titanate Powders Synthesized by Solution Combustion Technique", Advances in Materials Science and Engineering, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 1-7
2019 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exMeesombad, K, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiwayaprahm, P., exWatthanarat, P., "Influences of chemical composition, microstructure and bandgap energy on photocatalytic and antimicrobial activities of ZnO and Ag-doped ZnO by solution combustion technique", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 78-85
2019 inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exฉัตรชัย แซ่เตียว, exโสริญา เพียรเกาะ, "Structural, optical, and electrical modification of hydrothermally grown ZnO nanorods by tin-doping", Materials Research Express, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, กรกฎาคม 2019
2019 exณิชา ซาโต้, exMakito Haruta, exKiyotaka Sasagawa, exJun Ohta, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Fe and Co-doped (Ba,Ca)TiO3 Perovskite as Potential Electrocatalysts for Glutamate Sensing", Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 265-278