การวิเคราะห์บิสมัทวานาเดตที่มีการเจือด้วยทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงที่มองเห็นได้โดยวิธีการทดลองและการคำนวณ