ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2019 exTemcheon, P., inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, "In situ formation of nitrogen doped mesoporous carbon via directly carbonizing polyaniline as an efficient electrocatalyst for determination of capsaicin", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 278, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 327-339
Publish Year International Conference 1
2018 exKritin Pirabul, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Lipid/Polymer Membrane by Reduced Graphene Oxide for Sugar Sensor", 2018 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology (ICMEN2018), 19 - 21 กรกฎาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น