Person Image

  Education

  • ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ค.บ. เกียรตินิยม (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 0 0 0
  2017 การพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการพิเศษ สาขาปฐมวัยศึกษา 1 0 0 0
  2017 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การศึกษาแนวคิดทางการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาครูปฐมวัยผ่านการอบรมระยะสั้น และกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 พื้นที่การเรียนรู้: การศึกษาตนเองผ่านกาเล่าเรื่องแบบสืบเสาะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพปฐมวัยในบริบทมิซูรีบนฐานสตีมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ฉันใช้สตีมศึกษาและการเรียนรู้แบบแอคทีฟเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยที่มีความมุ่งมั่นของนิสิตปริญญาโท หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยที่มีความมุ่งมั่นโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม การพัฒนาอิเลคทรอนิกส์พอร์ตโฟลิโอในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 ผลของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับปฐมวัยของสสวท.ในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 3 3 0 0
  2019 การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสําหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2018 การติดตามและประเมินผลการดำเนนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2018 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้ชุดสื่อความลับของพืชระดับปฐมวัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 แนวทางใหม่ในการสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 กลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงชุมชน อาชีพ แหล่งเรียนรู้สู่การเรียนรู้เชิงอาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย สะตีมศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก ผู้ร่วมวิจัย USAID Office: GH/HIDNAward Number: AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota 2 1 0 0
  2016 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศไทย (นิทานวรรณคดีไทยที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2014 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2013 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็ก หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2012 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2012 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปํญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นครูปฐมวัย: คุณภาพการเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่ผสานจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 0 0 0 0
  2008 การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ปีงบประมาณ 2550 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0