ฉันใช้สตีมศึกษาและการเรียนรู้แบบแอคทีฟเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยที่มีความมุ่งมั่นของนิสิตปริญญาโท