นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, "Thai Pre-service Science Teachers’ Practice of Science Communication into Communities", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 1-26