การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นครูปฐมวัย: คุณภาพการเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่ผสานจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยศึกษา