ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

action researchConceptual changecooperating teachercurriculum and instructionE-learningfield experienceField Experience ModelHigher EducationInquiry-based teachingmethods coursemultilevel analysisNature of ScienceO-NETpedagogical content knowledgepre-service science teacherpre-service science teachersPreservice Science TenderPreservice TeacherPre-Service Teacherpre-service teachersprofessional developmentproject-based learningscienceScience EducationScience Teacherscience teacher educationScience Teacher Professional Development Inservice TeacherScience TeachersSTEM STEM educationstudent teacherteacher educationกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้การประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์การประเมินโครงการการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการศึกษาการส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์การอบรมครูคณิตศาสตร์การอบรมครูวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณิตศาสตร์ครูปฐมวัยครูประจำการครูวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ก่อนประจำการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดระยองจิตตปัญญาศึกษาจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์จิตสาธารณะเด็กปฐมวัยทักษะการคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตนักศึกษาครูแนวคิดวิทยาศาสตร์บริหารการศึกษาประชาคมอาเซียนประเด็นทางสังคมประเมินประเมินโครงการโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโมเดลเชิงสาเหตุโมเดลสมการโครงสร้างระดับประถมศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาสื่อสังคมหลักสูตรหลักสูตรและการสอน อาจารย์นิเทศก์อาจารย์พี่เลี้ยง

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

siriporn.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 029427114 ต่อ 119

Avata

ดร. นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์

nopphawan.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5797114 ต่อ 141

Avata

ดร. เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์

akarat.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-7114 ต่อ 161


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 44 คน (รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 181 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 164 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)
 • ทุนนอก 307 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 245 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 149 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 961 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 661 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 300 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 71 เรื่อง (Unknown 71 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 114 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 83 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 41 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)