การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานผสานการคิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์