การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aging Situation in Thailand & The Health Circle Rubber Chain:New Challenge Exercise Program on Thai Middle and Elderly Persons", Proceedings of The 2012 International Forum on Muscle Fitness Exercise as Chokin for Elderly People , 1 ธันวาคม 2012
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธิป สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, inดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์, "การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย