การศึกษาแนวคิดทางการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาครูปฐมวัยผ่านการอบรมระยะสั้น และกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์