Person Image

  Education

  • Ph.D. ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 0 0 0
  2022 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อชีววิทยา พฤติกรรมและเนื้อเยื่อวิทยาของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การประเมินความแตกต่างด้านพันธุกรรมและพฤติกรรมของประชากรหิ่งห้อย Luciola aquatilis บริเวณภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการสร้างสวนหิ่งห้อยในพื้นที่ร้านอาหารริเวอร์ไวน์ เรสเตอรอง แอนด์ ไวน์บาร์ จ.นนทบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท อิงนที จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 6 8 4 0
  2017 กลไกต้านทานของมันสำปะหลังพันธุ์การค้าต่อแมลงหวี่ขาวยาสูบ, Bemisia tabaci Genn. หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่อาศัยของหิ่งห้อยน้ำกร่อย Pteroptyx spp. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 ปัจจัยทีมีผลต่อการอยู่อาศัยของหิ่งห้อยน้ำกร่อย Pteroptyx spp. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 0 2 0
  2014 ความสัมพันธ์ระหว่างหิ่งห้อยสกุล Pteroptyx กับต้นไม้อาศัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อชีววิทยา พฤติกรรมและเนื้อเยื่อวิทยาของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2013 การประเมินความแตกต่างด้านพันธุกรรมและพฤติกรรมของประชากรหิ่งห้อย Luciola aquatilis บริเวณภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การผสมพันธุ์ซ้ำซ้อนและบทบาทของของอาหารที่ได้รับขณะผสมพันธุ์ในหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผสมพันธุ์ซ้ำซ้อนและบทบาทของของอาหารที่ได้รับขณะผสมพันธุ์ในหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การศึกษาพฤติกรรมการล่าเหยื่อของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management) หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร คณะเกษตรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2552 1 1 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2008 ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilisในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนานิสิตสาขาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 5 10 0 0
  2019 โครงการฟื้นฟูประชากรหิ่งห้อยในศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2019 ให้คำปรึกษาและผลิตหิ่งห้อยเพื่อใช้ในการจัดแสดงให้กับบริษัทฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยหิ่งห้อยในคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 0 0 0
  2016 Emerging Pests and Diseases of Cassava in Southeast Asia : Seeking eco-efficient solutions to overcome a threat to livelihoods and industries หัวหน้าโครงการ International Center for Tropical Agriculture (CIAT) 1 2 0 0
  2015 Emerging Pests and Diseases of Cassava in Southeast Asia : Seeking eco-efficient solutions to overcome a threat to livelihoods and industries หัวหน้าโครงการ International Center for Tropical Agriculture (CIAT) 1 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของหิ่งห้อยสกุล Pteroptyx (Coleoptera: Lampyridae) และพฤติกรรมการผสมพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต้านทานต่อแมลงหวี่ขาว และโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อรับมือการระบาดในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2012 Evaluation of genetic and behavioral differences of firefly, Luciola aquatilis, populations from central part of Thailand for firefly reintroduction program หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2012 การประเมินความแตกต่างพันธุกรรมและพฤติกรรมของประชากรหิ่งห้อย Luciola aquatilis บริเวณภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การประเมินผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวิตในระบบนิเวศเชิงเกษตรเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2012 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต่้านทานต่อแมลงหวี่ขาวและโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อรับมือการระบาดในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2012 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนปลอกผนัง Phereoeca sp.(Lepidoptera: Tineidae) ในภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 The life history of a species of Lamprigera (Coleoptera: Lampyridae): results of a preliminary study on laboratory rearing of fireflies at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand ผู้ร่วมวิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 3 0 0
  2008 การสำรวจหิ่งห้อยเบื้องต้นในบริเวณคลองบางแพง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 0 0 0 0
  2008 เพาะเลี้ยงหิ่งห้อยเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามผลโครงการหิ่งห้อย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 0 0 0 0