โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Well managed firefly tourism: a good tool for firefly conservation in Thailand", Lampyrid, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Firefly tourism: a good tool for firefly conservation in Thailand", The Second International Firefly Symposium Firefly Conservation: from Science to Practice , 2 - 5 สิงหาคม 2010, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย