ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อชีววิทยา พฤติกรรมและเนื้อเยื่อวิทยาของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exสุภาวดี เขียวแก่, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, exP.Damrongphol, "Toxicity and Behavioral Responses of the Freshwater Firefly Larvae, Luciola aquatilis, to Glyphosate Herbicide", 2014 International Firefly Symposium, 11 - 15 สิงหาคม 2014, Gainesville ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2012 exสุภาวดี เขียวแก่, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล, "Toxicity of herbicide glyphosate to aquatic firefly larvae, Luciola aquatilis Thancharoen", The first symposium of the benthological society of Asia, 14 มิถุนายน 2012, Matsumoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2014 exสุภาวดี เขียวแก่, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, exปราณีต ดำรงผล, "กรณียกเว้นในการเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของหิ่งห้อย: พฤติกรรมการปรับตัวของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืดLuciola aquatilis Thancharoen ในน้ำที่ปนเปื้อนสารกำจัดวัชพืช", 4th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 23 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย