Conference

The first symposium of the benthological society of Asia
นานาชาติ
14 มิถุนายน 2012
Matsumoto ญี่ปุ่น
-

Author

Output From Project

ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อชีววิทยา พฤติกรรมและเนื้อเยื่อวิทยาของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานราชการ ประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชมหิ่งห้อย จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยชน์ :-จัดนิทรรศการโดยจัดทำสรุปข้อมูลวิจัยในรูปแบบ x-strand -แทรกในเนื้อหาของสไลด์บรรยาย ในหัวข้อ การอนุรักษ์หิ่งห้อย,7 มี.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,4 ธ.ค. 2012 - 15 มี.ค. 2013