การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต้านทานต่อแมลงหวี่ขาว และโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อรับมือการระบาดในอนาคต