การประเมินผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวิตในระบบนิเวศเชิงเกษตรเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาโลกร้อน

Publish Year International Conference 1
2013 exChackapong Chaiwong, exPranode Somchaiyaphum, exNuttaphong duanden, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exWirong Chanthorn, "Does Intensive and Non-Intensive Soybean Cultivation Affect Soil Fertility Differently in a 20-Year Fallow Field?", The Second Environment Asia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change”, 15 - 17 พฤษภาคม 2013, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย