เพาะเลี้ยงหิ่งห้อยเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามผลโครงการหิ่งห้อย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช