Person Image

  Education

  • M.Sc.(Eng.), Asian Institute of Technology, ไทย, 2545
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 1 0
  2014 การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2012 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดท้ายรถไถเดินตามเพื่อการเขตกรรมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยอ้อยชนิดปรับปริมาณปุ๋ยตามปริมาณธาตุปุ๋ยหลักที่มีอยู่ในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 0 5 0 0
  2019 การพัฒนาเครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติโดยการวัดแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2015 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดท้ายรถไถเดินตามเพื่อการเขตกรรมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ไม่จัดสรร-การปรับปรุงอุปกรณ์ลำเลียงและจ่ายท่อนพันธุ์อ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ท่อนพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องมือตรวจเช็คการอัดแน่นตัวของดินในไร่สัปปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องมือติดท้ายรถไถเดินตามสำหรับเกษตรกรรายเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแบบปรับปริมาณการใส่ปุ๋ยได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานไบโอดีเซล(B100) ในภาคเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยอ้อยชนิดปรับปริมาณปุ๋ยตามปริมาณธาตุปุ๋ยหลักที่มีอยู่ในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2001 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 40 Project 3 7 2 0
  2019 โครงการทดสอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมการออกดอก และการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย และเพิ่มผลผลิตภาพพื้นที่แปลงปลูกอ้อย เพื่อยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2019 โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การคัดเลือกพันธุ์อ้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลในการทดแทนแรงงานคนในขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่อยู่ในแปลงทดลอง พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2 1 2 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2016 พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงเพื่อการปลูกกล้าอ้อยที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องปลูกกล้าอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงในการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการกำจัดวัชพืชในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2015 พัฒนาระบบการย้ายปลูกกล้าอ้อยลงแปลง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 พัฒนาต้นแบบโรงเรือนอนุบาลกล้าอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยลงแปลง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บผลปาล์มร่วง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการปลูกอ้อย “การพัฒนารูปแบบเครื่องปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการปลูกอ้อย” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่เกี่ยวข้องกับ AC เพื่อการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมธุรกิจ ROADMAP ทั้งเชิงรุก – เชิงรับ และผลกระทบ ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 1 0 0
  2014 ศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ต่อภาคการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้านโรคใบขาวผ่านระบบโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 การสำรวจและวิจัยอุปสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การศึกษาทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ศักยภาพ ปัญหาอุปสรรค โอกาสและข้อจำกัด และทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 กำหนดองค์ประกอบและประเภทโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุน ในพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2013 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2012 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2012 การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อโอกาสและผลกระทบของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาวิธีการตัดและคีบอ้อยของรถคีบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพอ้อยและลดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเครื่องผสมปุ่ยเคมีแบบอัตโนมัติระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก) ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก 0 0 0 0
  2009 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยความรุ้ด้านการจัดการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วงเวลา และปัจจัยพื้นฐานที่เกษตรกรมีอยุ่ เพื่อพัฒนาเป็นระบบจัดการที่เหมาะสมและพัฒนาระบบการจัดการแบบ On-line ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบอัจฉริยะเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดแน่นตัวของดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2002 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0