การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยอ้อยชนิดปรับปริมาณปุ๋ยตามปริมาณธาตุปุ๋ยหลักที่มีอยู่ในดิน