โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 exนางสาวสุณักฐา อัฐฐิศิลป์เวท, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Smartphone Application Development for the First Generation Selection of Sugarcane Clones", AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กันยายน - พฤศจิกายน 2021, หน้า ุ60-69