การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่เกี่ยวข้องกับ AC เพื่อการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมธุรกิจ ROADMAP ทั้งเชิงรุก – เชิงรับ และผลกระทบ ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1