พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงในการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการกำจัดวัชพืชในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย