การพัฒนาเครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติโดยการวัดแบบต่อเนื่อง

Publish Year National Conference 2
2020 inนายสมหวัง หลีค้า, inนายสมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องจำแนกความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบตัดท่อนด้วยเทคนิคแสงอินฟราเรด", The 5th National and The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, ปะทิว ชุมพร ประเทศไทย
2019 inนายสมหวัง หลีค้า, inนายสมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปฐมพงษ์ คุมพล, inนายสานนท์ บุญมี, "อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบสับท่อนด้วยแสงอินฟราเรด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย