โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Publish Year National Journal 2
2019 inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศพร เชาว์วิเศษ, "การศึกษาความสามารถของกระดานวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยท่อน", วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 30-35
2018 inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหวัง หลีค้า, "เครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยชนิดท่อน", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 249-256
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, exนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, exนายประสิทธิ์ วงษาเทียม, exนายจักรกฤษ ขันทอง, exนายธวัช หะหมาน, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of mobile application for searching Thai commercial cane varieties", ISSCT joint & Germplasm & Breeding and 9th Molecular Biology Workshops , 22 - 26 ตุลาคม 2018, OKINAWA ญี่ปุ่น
Publish Year International Trademark 2
2020 inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหวัง หลีค้า, "อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์", Kasetsart University, 2020