Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรกลวิธาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  sugarcanewalking tractorweed eliminatorกล้าอ้อยการปลูกอ้อยการอัดแน่นตัวของดินกำจัดวัชพืชขนส่งอ้อยขนาดผลผลิตส้มโอขยายอ้อยข้อตาอ้อยความยาวท่อนอ้อยความสัมพันธ์ท้องถิ่นคัดเลือกพันธุ์คัดเลือกพันธุ์อ้อยคีบอ้อยเครือข่ายเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกอ้อยเครื่องพ่นสารเครื่องมือเครื่องมือกำจัดวัชพืชเครื่องมือเขตกรรมเครื่องใส่ปุ๋ยโครงการนิคมอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานเซ็นเซอร์ตรวจจับฐานข้อมูลดินดานดินร่วนปนทรายต้นกล้าอ้อยต้นแบบโรงเรือนเตรียมดินถั่วงอกไถระเบิดดินดานไถระเบิดดินดาน รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ระเบิดดินดาน สั่นสะเทือน ดินดาน subsoilerทดแทนแรงงานท่อนพันธุ์อ้อยท่าเรือน้ำลึกท่าเรือน้ำลึกทวายนิคมอุตสาหกรรมบุคลากรปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปลอดโรคแปลงทดสอบแปลงทดสอบพันธุ์แปลงทดสอบพันธุ์อ้อยผลกระทบผู้ประกอบการแผนการทดลองอ้อยแผนพัฒนาอ้อยแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1พันธุ์ดีพันธุ์อ้อยเพาะข้อตาอ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยภาคตะวันตกมั่นคงเมล็ดพันธุ์อ้อย ปรับปรุงพันธุ์เมล็ดอ้อยไมโครคอนโทรลเลอร์ย้ายปลูกกล้าอ้อยย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยยุทธศาสตร์รถคีบรถคีบอ้อยรถตัดอ้อยรถไถเดินตามระบบขนส่งระบบฐานข้อมูลระเบียงเศรษฐกิจเลเซอร์เซนเซอร์วัชพืชศูนย์กลางระเบียงศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจ้เศรษฐกิจภาคตะวันตกส้มโอสั่นสะเทือนสัมพันธ์สิ่งเจือปนสิ่งแวดล้อมใส่ปุ๋ยหัวคีบหุ่นยนต์การเกษตรหุ่นยนต์แขนกลอนุบาลกล้าอ้อยอนุบาลอ้อยอ้อยอ้อยพันธุ์ดีอัอยอินฟราเรดอุปสงค์

  Interest

  เครื่องจักรกลเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 34 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก