Person Image

  Education

  • M.S. (Asian Institute of Technology), Asian Institute of Technology, ไทย, 2550
  • ฺB.S. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  green manualinclined plate seeder jack beanPhoto Period Houseseedersugarcaneกล้าอ้อยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1: สังคมการควบคุมวัชพืชการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนการคัดแยกขนาดผลผลิตการจัดการทางการเกษตรขนส่งอ้อยขนาดผลผลิตส้มโอขยายอ้อยข้อมูลพื้นฐานความยาวท่อนอ้อยคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตรคัดเลือกพันธุ์คัดเลือกพันธุ์อ้อยคีบอ้อยเครือข่ายเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายคัดเลือกพันธุ์อ้อยเครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกอ้อยโครงการนิคมอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานจำแนกอ้อยท่อนเซ็นเซอร์ตรวจจับฐานข้อมูลต้นแบบโรงเรือนทวายท่องเที่ยวท่าเรือน้ำลึกท่าเรือน้ำลึกทวายเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศนิคมอุตสาหกรรมบุคลากรปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปลอดโรคแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยผลกระทบแผนพัฒนาอ้อยแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1พันธุ์ดีพันธุ์อ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยภาคตะวันตกมั่นคงเมล็ดพันธุ์อ้อย ปรับปรุงพันธุ์เมล็ดอ้อยไมโครคอนโทรลเลอร์ยุทธศาสตร์รถคีบรถคีบอ้อยรถตัดอ้อยรถตัดอ้อยท่อนรถตัดอ้อยแบบตัดท่อนระบบฐานข้อมูลระบบน้ำเพื่อการเกษตรโรงเรือน Photo Period Houseโรงเรือนเพาะชำเมล็ดอ้อยโรงเรือนอนุบาลอ้อยเลเซอร์เซนเซอร์โลจิสติกส์วัชพืชศูนย์กลางระเบียงศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจ้เศรษฐกิจภาคตะวันตกส้มโอสารสนเทศสิ่งเจือปนสิ่งแวดล้อมใส่ปุ๋ยหัวคีบอ้อยอ้อยพันธุ์ดีอัลตร้าโซนิคอัอยอินฟราเรด

  Interest

  เครื่องจักรกลการเกษตร, คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร, ระบบน้ำเพื่อการเกษตร, การจัดการทางการเกษตร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาเกษตรกลวิธาน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 32 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก