ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AECasparagusAustoftcaneCane seedclassificationCucurbita moschatacultivatorDCDehumidifyFertilizerfertilizingGreenhouses covered with nylon–netharvesterherbicideIrrigationmachine visionPhoto Period HouseplanterplantingPrecision AgriculturePumpkinRadiationseedersoil compactionsprayerStarch contentsubsoilsugar canesugarcanesugarcane harvesterSwot จังหวัดกาญจนบุรีvariable rate applicatorvibrationwalking tractorweedingกระจายสินค้ากระโจมกล้าอ้อยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กาบ้าการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนการคัดแยกการประมวลผลด้วยภาพถ่ายการประเมินการปลูกอ้อยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการให้น้ำการให้น้ำพืชกำจัดวัชพืชเกษตรแม่นยำข้าวข้าวกล้องงอกความยาวท่อนอ้อยความสัมพันธ์ท้องถิ่นคัดเลือกพันธุ์อ้อยคีบอ้อยคุณภาพทางประสาทสัมผัสเครือข่ายเครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกเครื่องปลูกกล้าอ้อยเครื่องปลูกข้าวเครื่องปลูกอ้อยเครื่องย่อยอ้อยเครื่องใส่ปุ๋ยเครืองหีบสกัดน้ำอ้อยฐานข้อมูลดินดานต้นกล้าอ้อยต้นแบบโรงเรือนถั่วงอกทานตะวันน้ำหยดน้ำอ้อยนิคมอุตสาหกรรมปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปลอดโรคพันธุ์ดีพันธุ์อ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยฟักทองเมล็ดอ้อยย้ายปลูกกล้าอ้อยย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยยุทธศาสตร์รถตัดอ้อยรถไถเดินตามระบบเตรียมน้ำอ้อยวัชพืชสปริงเกลอร์ส้มโออ้อยอ้อยพันธุ์ดีอินฟราเรด


Persons (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)
 • ทุนนอก 109 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 100 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 103 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 77 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)