โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน