การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนในมันสำปะหลัง

Publish Year National Conference 1
2017 inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สนมรรถนะของเครื่องอัดฟางสำหรับการอัดใบอ้อยในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 , 7 - 9 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2018 inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องควบคุมวัชพืชแบบใช้ความร้อน", Kasetsart University, 2018